INFORMACJE O OCHRONIE ORAZ SPOSOBIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ „Drukarniê Center Print A. Morawiecki, P. Morawiecki Sp Jawna”
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) informujemy
że:
Administratorem Państwa danych jest Drukarnia Center Print A. Morawiecki, P. Morawiecki Sp Jawna z siedzibą
w Warszawie, przy ulicy Poezji 19, nr NIP 952-212-85-19, Regon: 147113888.
Kontakt z Administratorem Danych – plexiland@plexiland.pl
Dane które przetwarzamy, zostały nam przekazane przez Państwa podczas bezpośrednich kontaktów biznesowych,
dokonanie wpisu na naszej stronie internetowej, przysłanie maila z zapytaniem lub w związku z innymi działaniami
dokonywanymi przez Państwa przy zakupie towarów i usług.
Państwa dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, nazwy, numeru NIP, Regon, Pesel, adresu zamieszkania,
adresu wysyłki, adresu e-mail, numerów telefonów, adresów innych kanałów komunikacji elektronicznej przetwarzamy
na podstawie zobowiązań wynikających z łączącej nas umowy oraz obsługi składanych przez Państwa zamówień.
Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych
i rachunkowych.

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w niżej wymienionych celach i zgodnie z podaną
podstawą prawną:
a) nawiązanie i podtrzymanie relacji handlowej lub biznesowej – jest to nasz prawnie uzasadniony
interes w związku z prowadzoną działalnością handlową;
b) utrzymywanie Państwa konta w naszym systemie zamówieniowym;
c) realizacja umowy, w szczególności realizacja zamówienia zło¿onego środkami komunikacji
elektronicznej;
d) obsługa reklamacji – wykonanie umowy;
e) prowadzenie rejestru korespondencji;
f) obsługa należności – nasz prawnie uzasadniony interes polegający na egzekwowaniu; należności
i zapobieganiu zwiększania zaległości;
g) wysyłanie informacji handlowych – Państwa zgoda na przetwarzanie;
h) przesyłanie informacji marketingowych, promocyjnych i ofert handlowych;
Najczęściej przetwarzamy Państwa Dane Adresowe (np. imię, nazwisko lub nazwê podmiotu, ulicê,
miejscowość i kod pocztowy) i/lub Dane Firmowe (np. nazwê jednostki organizacyjnej lub
przedsiębiorcy, Imię i Nazwisko osoby fizycznej wykonującej działalność zawodową, ulica,
miejscowość, kod pocztowy, NIP, czasami równie¿ REGON, adres poczty elektronicznej).
Przetwarzanie wspomnianych danych jest niezbędne w celu umożliwienia świadczenia przez nas
usług drogą elektroniczną, dostarczenia zamówionego towaru i prowadzenia wymaganych prawem
dokumentów księgowych (np… faktur).
Wy¿ej opisane dane osobowe przetwarzamy z uwzględnieniem zasad: rozliczalności,
przejrzystości, prawidłowości, rzetelności, integralności i poufności.
Państwa dane osobowe możemy udostępniaæ następującym kategoriom podmiotów: firmom księgowym, firmom
kurierskim i transportowym jeżeli byliście/jesteście Państwo dla nas Zleceniodawcą lub zleceniobiorcą, firmom
obsługującym system informatyczny oraz system płatności elektronicznej.
Usługodawcom IT (podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne lub świadczące nam
usługi wsparcia technicznego, podmioty udostępniające narzędzia teleinformatyczne, w tym
statystyczne, operatorzy telekomunikacyjni, dostawcy usług chmurowych) – np. Google Analytics,
korzystanie z zasobów i narzędzi informatycznych oraz usług, w tym przetwarzania danych w
„chmurze”.

Organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania
ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS).
Drukarnia Center Print wykorzysta odpowiednie zabezpieczenia, których wymaga obowiązujące prawo, aby zapewniæ
integralność i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Państwa dane osobowe możemy przechowywać od momentu podjęcia działał zmierzających
do zawarcia umowy do czasu jej wykonania, a także po jej zakończeniu, w celu:
a) wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności zgodnie
z wymogami ustawy o rachunkowości oraz przepisami prawa podatkowego – typowo 5 lat;
b) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym umożliwienia obrony przed
roszczeniami lub dochodzenia roszczeń – typowo 10 lat;
c) utrzymywania relacji biznesowej oraz konta w naszym systemie – do dnia uwzględnienia Państwa
prawa do: usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
d) marketingu bezpośredniego – do dnia wycofania Państwa zgody na przetwarzanie;
Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania
(poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych (jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy
przetwarzali Państwa dane, mogą Państwo zażądać, abyśmy je usunęli), prawo do ograniczenia przetwarzania
danych (mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich
przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe
dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych osobowych (mają Państwo prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym
momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
Państwa zgody przed jej cofnięciem).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkowaæ odmową realizacji
usługi/umowy.

Wyżej wymienione prawa można zrealizować poprzez kontakt z nami pod adresem poczty elektronicznej
biuro@centerprint.pl lub osobiście w firmie, pod numerem telefonu: 22 872 00 54, 501 134 742 lub listownie na
adres: Drukarnia Center Print A. Morawiecki, P. Morawiecki Sp Jawna, ul. Poezji 19, 04-994 Warszawa.
Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych Klientów, w związku z wejściem
w życie przepisów RODO chcemy Państwa zapewniæ, że wszelkie dane osobowe przetwarzane przez Drukarnię
Center Print podlegają najwyższej możliwej ochronie.